top of page

做多咗?😵究竟係姑娘做多咗?定係姑娘太八卦?

有一位病人上嚟登記,姑娘幫佢做基本登記,發現佢第二日生日,二話不說就走去病人度…

姑娘:咦~你聽日生日喎,提前同你講聲生日快樂先。

病人(好開心)講:多謝啊,你唔講,我都唔記得咗自己生日喇~有人同我講生日快樂都幾開心丫~😊😊


另一個位病人上嚟登記,姑娘忍唔住同佢…

姑娘:我見你WhatsApp嗰張相係一隻守宮嚟㗎喎,係你嘅寵物嚟㗎 ?

病人:係呀~佢好得意㗎,佢好乖架~下删千字~

有病人返嚟覆診,第一眼見到病人面色灰白…

姑娘:嘩你做咩今日咁攰啊?面色好灰喎!

病人:係呀,返工好多嘢做,壓力大到爆,好多嘢都做唔晒,ot 左成個星期好攰呀…


姑娘角色雖然只係姑娘,但係其實都好關心病人嘅情況,一個簡單嘅問候對病人嚟講其實都係一個好窩心嘅關懷,但係姑娘都係分唔到究竟係姑娘做多咗?定係姑娘太八卦?😂😂😂


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page