top of page

醫師唔識講野🤭⠀今日有個病人分享佢屋企有好多隻貓~🥰🥰

然後醫師經過見噤開心就問:咦~你哋傾緊乜嘢咁開心呀?😆

病人突然流露出好嫌棄嘅眼神😒😒😒

姑娘忍唔住細聲問病人:你做咩咁嘅樣嘅?🤭🤭

病人:醫生上次話我成身毛呀!😡

姑娘:唔係啩?冇理由個噃!😧😧🥶🥶

病人:係呀!咁我養噤多隻貓,梗係會成身毛啦!😤😤

姑娘:😳😳😳😂😂😂😂😂😂😂😂


真係唔好講笑,講說話真係要好有技巧,如果唔係,姑娘會笑死喺前台😂😂😂😂


Recent Posts

See All

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page