top of page

小心你副「計」🤔

Updated: Oct 10, 2021今日有位新既病人嚟睇醫師。⠀

病人話佢頸唔舒服,醫師幫佢睇完就帶左佢去做治療。⠀

做完之後,病人好爽咁比錢~☺️⠀

姑娘話:今日收費係$xxx⠀

病人好大反應話:醫師係咪傻咗? 收噤平? 😱⠀

咁姑娘緊係要再三確定收費先再收錢啦~⠀

最後病人好滿足咁準備離開診所~☺️☺️⠀

醫師突然衝出嚟同病人講:記得要慳d洗~⠀

姑娘同病人都有好多黑人問號出現左...🤔🤔⠀

然後醫師再話:你副「計」要慳d洗呀~⠀

跟手姑娘同病人都有好多烏鴉飛過...🙄🙄😂⠀

醫師再解釋:係呀,我幫你整好左個身體,希望可以頂到你下次嚟覆診~⠀

病人好開心咁話:知喇~☺️⠀

。⠀

。⠀

。⠀

盡責既醫師係會令人又愛又恨~🤪⠀

愛係因為有醫德🥰⠀

恨係診所無收入🤣⠀

老闆話:賺左口碑重要過賺左錢😍⠀

BTW,醫師可唔可以唔好噤搞笑?🤣⠀

#小心你副「計」⠀


Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page