top of page

切勿放棄治療💉話說診所有個小愛姑娘,好鍾意做埋d奇怪嘢刺激菲比姑娘既認知同觀感,😵😵😵

佢做咗啲乜?就係每次見到菲比姑娘都會起身跳下舞~同病人喺WhatsApp嗰度互相交換奇怪嘅Stickers~然後自己會走去開咗中藥樽拎一粒顆粒既藥試吓啲味道🙈🙈

初初菲比姑娘以為小愛姑娘只係刺激住自己,有一次,菲比姑娘忍唔住問小愛姑娘…

菲比姑娘:點解你要叫自己做小愛?

小愛姑娘:我係杏晁中醫診所嘅客服小愛(😨😨😨)

菲比姑娘:點解要send啲奇怪嘅Stickers俾病人?🙈🙈

小愛姑娘:你覺得奇怪啫,病人都不知幾like🤪🤪(😵‍💫😵‍💫)

菲比姑娘:咁點解你要自己走去試吓啲藥嘅味道?

小愛姑娘:我唔試過又點知道d藥咩味呢?正所謂「試過先知」丫嘛🤣🤣(🙈🙈🙈🙈)

菲比姑娘(語重心長咁講):好啦,我輸咗…小愛…切勿放棄治療…🤪🤪🤪

Recent Posts

See All
bottom of page