top of page

【恭賀新禧2022】正月點解係“征”月,唔係“正”月?🤔正月=虎月?🤔


🟢正月點解係“征”月,唔係“正”月?

原來正(征)月本身係讀“正”月,因為古時啲朝代唔一定將“一月”定為每年既第一個月😱,例如夏朝以“一月”為第一個月,商朝以“十二月”為第一個月,周朝則以“十一月”為第一個月。


佢地將改正咗既第一個月稱作“正月”,本身就有“正統”,“改正”,“改朝換代”既意思。


後來之所以叫“征”月,係因為秦始皇叫“嬴政”,為咗避諱,所以將“正”月改讀作“征”月,並一路用到而家。🧐


🟢咁正月同虎月又有咩關係呢?


十二生肖同地支係相對應既,即係子鼠🐁、丑牛🐄、寅虎🐅……以此類推。子時係夜晚11-1點,因為呢個時辰係陰氣最甚,陰極生初陽之時,處於剛開始轉變既時間,所以係子時。11月亦如是,因此11月又係子月,“子”又配“鼠”,所以11月同時亦係“🐁鼠月”。所以唔難得出寅月=🐅虎月=1月=正月呢個結論了。🧐

2 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page